ביה"ס הניסויי על-אזורי תפן

מנהלת: גב' רונית פוליצר
ת.ד. 2 גן תעשייה תפן 24959
04-9872551-2
054-5886281
04-9872658