מדיניות פרטיות ו- Cookies- אתר תדמיתי עמותת אילן

עדכון אחרון:  4.4.2021

 

מדיניות פרטיות

אתר זה הינו אתר תדמיתי של עמותת איל"ן איגוד ישראלי לילדים נפגעים בע"מ ע"ר 580036242 ("איל"ן" או "העמותה" או "אנחנו"), ומתופעל על ידי איל"ן. אנו מכבדים את הפרטיות של המשתמשים (להלן: "המשתמש(ים)" או "אתה") באתר האינטרנט (להלן: "האתר") ומחויבים להגן על המידע האישי שנאסף אודותיך. אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש בשירותים.

העמותה שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העמותה, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. אנו נודיע למשתמשים על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האתר. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שההודעה נמסרה. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש באתר לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לשינויים. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מידי, או כפי שנדרש על פי הדין.

המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד. אנו מודים לך שהקדשת מזמנך לקריאת מסמך זה.

 

השימוש באתר ואיסוף פרטים אישיים

מידע שאתה מספק לעמותה: בעת מילוי טופס יצירת קשר באתר תתבקש לספק לנו פרטים אישיים, כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ותוכן ההודעה וזאת על מנת שנוכל ליצור איתך קשר בעקבות פנייתך. העמותה לא תיחשף למידע אישי אודותיך מלבד המידע אותו אתה מספק לעמותה באופן ישיר בעת הזנת פרטיך באתר.

מידע שהעמותה אוספת באופן אוטומטי: כאשר אתה עושה שימוש באתר, איל"ן אוספת מידע הנשלח אליה על ידי המחשב, טלפון נייד או מכשיר אחר בו אתה משתמש לצורך גישה לאתר. זהו מידע סטטיסטי, מצטבר ולא מזוהה על השימוש שלך באתר לדוגמה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. אנו עושים שימוש במידע זה, בין היתר, למידע סטטיסטי ושיפור חווית השתמש באתר.

תרומות: באפשרותך להעניק תרומה לעמותה בכל מיני דרכים: דואר, טלפון, העברה בנקאית או דרך האתר. ואולם, בחירת האפשרות של תרומה דרך האתר תפנה אותך לאתר של PayPal לצורך השלמת התרומה בפועל. אנו לא מקבלים ו/או שומרים אצלנו את פרטי כרטיס האשראי שלך. אנו מקבלים מידע מ-PayPal אודות האדם שביצע את התרומה ואת הסכום שתרם, כדי שנוכל להעביר לך מכתב תודה וקבלה על ביצוע התרומה. בעת הענקת התרומה באמצעות PayPal אנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש שלהם.

 

העברת מידע לצדדים שלישיים

לא נעביר לצד ג' כלשהו את פרטיך האישיים, לרבות כל מידע שנאסף ביחס אליך במהלך שימושך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

  1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.
  2. בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי מדיניות הפרטיות ו ו/או במקרים בהם ביצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר אתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי מדיניות הפרטיות, ו/או להוראות כל דין.
  3. בשל צו שיפוטי המורה לעמותה למסור את המידע לצדדים שלישיים.
  4. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין העמותה ו/או מי מטעמה.
  5. בכל מקרה בו תסבור העמותה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של העמותה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה.
  6. במקרה בו העבירה ו/או המחתה העמותה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
  7. לצורך עיבוד חיצוני ומתן השירותים באתר.
  8. באופן אנונימי - העמותה עשויה לשתף מידע אנונימי, שאינו מאפשר זיהוי אישיעם כלל הציבור כגון מפתחים או בעלי זכויות, לצרכי מחקר ו/או סטטיסטיקה ו/או שיפור השירותים וכיו"ב.

 

Cookies

כמו אתרים רבים, איל"ן  משתמשת ב-Cookies לצורך איסוף מידע אנונימי אודותיך. Cookie הוא קובץ מידע קטן שאנחנו מעבירים למחשב או למכשיר הסלולרי שלך למטרות שמירת תיעוד אודות אופן השימוש שלך באתר כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע אנו משתמשים, אנו עושים שימוש באתר עושה שימוש גם ב- Google analytics. הנך מוזמן לקרוא את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של שירותים אלה. בעת כניסתך לאתר, אנחנו עשויים למקם קבצים אלה במחשב או במכשיר שלך. אנו משתמשים בטכנולוגיה זו כדי לזהות אותך כמשתמש בשירותי העמותה, להתאים אישית שירותים, להציג תוכן של העמותה, לעזור לוודא שאבטחת החשבון שלך נשמרת ולמזער סיכונים ולמנוע הונאות.

אתה חופשי לסרב לקבל את קובצי ה-Cookie שלנו אם הדפדפן או הרחבת הדפדפן שלך מאפשרים זאת, אלא אם קבצים אלה נחוצים למניעת הונאות או על מנת להבטיח את אבטחת אתר האינטרנט. עם זאת, סירוב לקבל קבצים אלה עלול להפריע לשימושך באתר האינטרנט.


אתרים אחרים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים או משאבי אינטרנט אחרים. כאשר תקליק על אחד מקישורים אלה תתחבר לאתר או משאב אינטרנט אחר, אשר עלול לאסוף מידע אודותיך מרצונך או באמצעות עוגיות או טכנולוגיות אחרות.

חלק מתוכן הקישורים, כולל בין היתר, מאמרים, כתבות, תמונות וקטעי וידאו המפורסמים על ידי צדדים שלישיים. העמותה אינה אחראית ולעולם לא תהיה אחראית על תוכן הפרסומים ואמינותם. חלק מהתכנים עשויים לכלול מידע רפואי ואין לראות בתכנים אלה כהמלצות ו/או חוות דעת ו/או תכנים מחייבים. עליך להיוועץ עם אדם מוסמך מתחום הרפואה ולא להסתמך בשום אופן על מידע כזה, בין אם פורסם על ידי העמותה ובין אם פורסם על ידי צדדים שלישיים. 

כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר, יתבצע על אחריותך הבלעדית ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד העמותה בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישים. אנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותם צדדים שלישיים.

 

אבטחת מידע

העמותה מיישמת באתר מערכות לאבטחת מידע ומשקיעה מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים). המידע מאוחסן על שרתים מאובטחים של צדדים שלישים המספקים לעמותה שירותי ענן. אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהן בטחון מוחלט. אם יש לך חששות בנוגע למידע מסוים, הימנע מלהעביר מידע זה באמצעות האינטרנט. העמותה אינה מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שנמסר באמצעותם ו/או המאוחסן בהם.

 

דיוור ישיר

כחלק מהשירותים הניתנים באתר, ידרש המשתמש להזין את פרטיו לטובת קבלת השירותים, בין היתר שמו, מספר הטלפון שלו וכתובת הדואר האלקטרוני. המשתמש יתבקש לתת הסכמתו למשלוח דברי דואר הכוללים ניוזלטר ו/או עדכונים בנוגע לפעילות העמותה ולאתר, דברי פרסומת והצעות השתתפות בפרויקטים שונים שמובילה העמותה, והכל בכפוף להוראות כל דין. איל"ן מכבדת את בקשותיהם של משתמשי האתר, בכל עת יוכל המשתמש להקליד הסרה בתחתית הדיוור ואיל"ן תסיר אותו מרשימת התפוצה ומקבלת הדיוורים וההודעות.  

 

זכות העיון במידע ותיקונו

הנך זכאי לעיין במידע המוחזק אודותיך במאגרי המידע של העמותה, בעצמך או באמצעות בא כוחך שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס. לצורך כך, הנך מוזמן לפנות לעמותה באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת ilan@ilan-israel.co.il. העמותה תשיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ותאפשר לעיין במידע אודותייך לא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה.

הנך זכאי, לאחר שעיינת במידע אודותיך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, לבקש לתקן או למחוק את המידע אודותייך. לצורך כך, הנך מוזמן לפנות לעמותה באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת ilan@ilan-israel.co.il. העמותה תשיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה.

 

צור קשר

הנך מוזמן ליצור אתנו קשר בכל שאלה או בעיה הקשורה באתר, בשירותים ו/או במדיניות הפרטיות בכתובת  ilan@ilan-israel.co.il או בטלפון 03-5248141