הצהרה על שמירת סודיות

  1. ידוע לי כי יתכן ובמהלך התנדבותי באיל"ן אחשף למידע אישי ורפואי של מטופלי וחברי העמותה (להלן: "מידע חסוי") כמו כן ייתכן ואחשף גם למידע רגיש לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981, וכן למידע רגיש לעמותה בדבר פיתוח פרויקטים ייחודיים, רעיונות ויוזמות (להלן: "מידע רגיש").
  2. הנני מתחייב/ת כי במהלך תקופת התנדבותי באיל"ן, וכמו כן לאחר סיום תקופת התנדבותי ובכל זמן שלאחר מכן, לשמור על סודיות המידע החסוי והרגיש ועל כל הקשור להתנדבותי באיל"ן.
  3. הנני מתחייב/ת לא לגלות לכל אדם או גוף מכל מין וסוג כלשהו, כל אינפורמציה מכל מין וסוג שהוא, הנוגעת לאיל"ן ו/או לנושאי המידע בו טפלתי במסגרת ההתנדבות.
  4. הנני מתחייב/ת שלא אוציא ו/או אעביר ו/או אמסור לצד שלישי כלשהו ללא יוצא מן הכלל כל ידיעה או מסמך או חפץ לרבות סיסמאות לרשת ולמערכות המידע, קבצים, תכתובות דוא"ל, "מידע" כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981 ותקנותיו או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל, ושהגיעו לידי עקב התנדבותי באיל"ן, אלא אם הותר הדבר מראש ובכתב ע"י איל"ן.
  5. ידוע לי כי ביני לבין איל"ן לא מתקיימים יחסי עובד מעביד.
  6. הנני מצהיר/ה כי הצהרה זו והתחייבות זו ניתנה על ידי מתוך רצוני החופשי, לארח שקראתי אותה לפני חתימתי עליה והבנתי היטב את תוכנה והמשמעות המשפטית של כל התחייבויותי הכללולות בה.